AllWhatEver ทั้งหมดอะไรก็ได้ เกิดมาเพื่ออะไรก็ได้ คุยอะไรก็ได้ พูดอะไรก็ได้ เขียนอะไรก็ได้ อ่านอะไรก็ได้ บทความต่าง สำหรับนักเขียนอิสระ
Allwhatever.com
ทั้งหมดอะไรก็ได้/อะไรก็ได้ทั้งหมด

My latest images for sale at Shutterstock:

My most popular images for sale at Shutterstock:

ข้อเเตกต่างระหว่าง sex และ gender

By : nuienglishbreakfast

Number of View: 10211

ปกติสองคำนี้จะใช้แทนกันได้ หมายถึงเพศ เวลาสมัครงาน ถ้าเป็นผู้หญิงก็กรอก F (female) ถ้าชายก็กรอก m (male)
แต่ความแตกต่างของสองคำนี้จะอยู่ที่
Sex พูดถึงความแตกต่างของหญิงและชายในทางร่างกาย กายภาพ หรือสรีระ
แต่ถ้าเป็น gender จะหมายถึงความแตกต่างในเชิงทัศนคติ ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อผู้หญิง ผู้ชาย
สังคมจะสร้างให้ผู้ชายมีบทบาทเป็นผู้นำ เข้มแข็ง ลักษณะของความผู้ชายจะเรียกว่า masculinity
ในขณะที่ลักษณะของความเป็นผู้หญิง จะเรียกว่า femininity สังคมจะคาดหวังให้ผู้หญิงต้องดูแลบ้าน ครอบครัว เป็นคนเรียบร้อย
เวลาพูดถึงความไม่เท่าเทียมกันหรือการละเมิดสิทธิสตรีในทางสังคมจึงใช้คำว่า gender เช่น gender roles บทบาทของหญิงและชาย gender inequality หมายถึงความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ เช่น บางครั้งผู้ชายผู้หญิงทำงานในตำแหน่งเดียวกัน แต่ผู้ชายได้รับเงินเดือนมากกว่า คำว่า inequality แปลว่าความไม่เท่าเทียมกัน มาจาก คำว่า equality แปลว่าความเท่าเทียมกัน เมื่อเติม in ข้างหน้าจะแปลว่าไม่เท่าเทียม

เห็นมั้ยคะว่าต้นตอของความรุนแรงที่มีต่อผู้หญิงมาจากทัศนคติ และค่านิยมดังนั้นเราจึงควรแก้ที่จิตใจ หรือ mindset ที่แปลว่าความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม คือจะต้องเริ่มสร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้กับผู้หญิงเสียก่อน ตามสโลแกนของ กองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเฟม (UNIFEM) ที่ว่า Working for women’s empowerment and gender equality ทำงานเพื่อมุ่งสู่การสร้างโอกาส สร้างศักยภาพให้แก่ผู้หญิง รวมถึงให้เกิดความเท่าเทียมกันทางเพศด้วย

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

My latest images for sale at Shutterstock: